صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
CK - 2000
SF - 200
PD - 140 L
PD - 16 L
PD - 30 L
PJ - 3000 NC
DS - 2000
DS - 4130
DS - 206 L
PX - 3000 Plus II
PX - 4600 Plus II
PX - 5600 PV
PX - 6000
GX - 8000
PR - 1212 LP
PR - 8420 LP
PR - 8620 LP
 
 
 
         
     
       
  صفحه نمايش طبیعی (توابع به همان شکل نوشتاری )  
  محاسبات انتگرال  
  محاسبات دیفرانسیل  
  محاسبات ماتریس  
  محاسبات برداری  
  عملکرد ایجاد جدول اعداد از یک تابع  
  حل معادلات  
  محاسبات اعداد کسري  
  محاسبات درصد  
  محاسبات علمي  
  - محاسبات مثلثاتي و عکس آنها  
  - محاسبات هذلولي و عکس آنها  
  - تبديل واحدهاي زاويه شامل (درجه، گراد و راديان)  
  - محاسبات لگاريتمي و توان عکس آنها  
  - محاسبات ريشه دوم، سوم، توان دوم و توان سوم  
  - محاسبات معکوس، فاکتوريل  
  - محاسبات تبديل واحدهاي متريک  
  - تبديل محورهاي مختصات  
  - محاسبات ترکيب و جابه جايي   
  محاسبات آماري    
  محاسبات اعداد مختلط  
  تبدیل واحدها  
  محاسبات مبنای N  
  محاسبات درجه، دقيقه و ثانيه  
  همراه با کيف  
         
         
Design by:  Misagh Graphic