صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
CK - 2000
SF - 200
PD - 140 L
PD - 16 L
PD - 30 L
PJ - 3000 NC
DS - 2000
DS - 4130
DS - 206 L
PX - 3000 Plus II
PX - 4600 Plus II
PX - 5600 PV
PX - 6000
GX - 8000
PR - 1212 LP
PR - 8420 LP
PR - 8620 LP
 
 
 
         
     
       
  صفحه نمايش دو رديفي  
  محاسبات انتگرالی (معین و نامعین)  
  محاسبات دیفرانسیل  
  محاسبات ماتریس (3×3)  
  حل معادلات  
  حافظه فرمولی با ظرفیت 900 مرحله  
  20 فایل جهت ذخیره فرمول  
  حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی تا 400 مرحله  
  9 حافظه متغییر  
  محاسبات اعداد کسری  
  محاسبات درصد  
  محاسبات علمی  
  - محاسبات مثلثاتی و عکس آنها  
  - محسبات هذلولی و عکس آنها  
  - تبدیل واحدهای زاویه شامل (درجه، گراد و رادیان)  
  - محاسبات لگاریتمی و توان و عکس آنها    
  - محاسبات ریشه دوم، ریشه سوم، توان دوم و توان سوم    
  - محاسبات معکوس، فاکتوریل و اعداد تصادفی    
  - محاسبات تبدیل واحدهای متریک    
  - تبدیل محورهای مختصات    
  - محاسبات ترکیب و جابه جایی    
  محاسبات آماری (رگرسیون و انحراف معیار)    
  محاسبات توزیع و احتمال    
  محاسبات اعداد مختلط    
  تبدیل واحدهای سیستم متریک به غیر متریک و بلعکس    
  محاسبات مبنای N    
  محاسبات درجه، دقیقه و ثانیه    
  همراه با کیف    
         
         
         
         
         
         
Design by:  Misagh Graphic