صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
CK - 2000
SF - 200
PD - 140 L
PD - 16 L
PD - 30 L
PJ - 3000 NC
DS - 2000
DS - 4130
DS - 206 L
PX - 3000 Plus II
PX - 4600 Plus II
PX - 5600 PV
PX - 6000
GX - 8000
PR - 1212 LP
PR - 8420 LP
PR - 8620 LP
 
 
 
         
     
       
  رسم نمودار  
  آنالیز نمودار ( شامل Zoom، Trace، Sketch، Slove)  
  رسم نمودار آماری با یک و دو متغییر  
  79 مرحله حافظه فرمولی  
  حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی تا 300 مرحله  
  محاسبات انتگرالی  
  محاسبات مبنای N  
  محاسبات اعداد مختلط  
  محاسبات رگرسیون  
  محاسبات انحراف معیار  
  محاسبات اعداد کسری  
  محاسبات درصد  
  محاسبات علمی  
  - محاسبات مثلثاتی و عکس آنها  
  - محسبات هذلولی و عکس آنها  
  - محاسبات لگاریتمی و توانی    
  - محاسبات معکوس و فاکتوریل    
  - محاسبات تبدیل واحدهای متریک    
  محاسبات درجه، دقیقه و ثانیه    
  همراه با کیف    
         
         
         
         
         
         
         
Design by:  Misagh Graphic